สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัฐพงษ์  พินิจมนตรี
 
1. นายธนวัสส์  ดำรงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐฤทธิ์  อิ่มสะบาย
2. เด็กชายอนุวัต  วงศ์ไกร
 
1. นางจุฑาทิพย์  ธรรมเจริญจินดา
2. นายยงยุทธ  นกงาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงณิชากานต์  สงมานนท์
2. เด็กชายพิทวัส  ตันพานิชกุล
 
1. นางนวลจันทร์  ชลานุเคราะห์
2. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงมาลิสา  บุตรดีวงษ์
 
1. นายดนัย  ตันเจริญ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายพีรพล  สว่างอารมย์
 
1. นายดนัย  ตันเจริญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีเสม
 
1. นายดนัย  ตันเจริญ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายจิรายุ  พาวะสิน
 
1. นายธนวัสส์  ดำรงค์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อมรรัตนเจริญ
 
1. นายธนวัสส์  ดำรงค์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณภา  สุขพรม
2. เด็กหญิงสุประภา  ใหญ่ยิ่ง
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ปิ่นมณี
 
1. นายดนัย  ตันเจริญ
2. นางนวลจันทร์  ชลานุเคราะห์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  เนื่องจำนงค์
2. เด็กชายพงศ์เพชร   ศรีศักดิ์รัตนา
 
1. นางสาวศิริพร  เสรีพาณิชย์การ
2. นางสาววรรณา  โพธิ์ศรี
 
11 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภชัย  สิงหา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พลอำนวย
 
1. นางสาวชลธิชา  วายุภักดิ์
2. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม