สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองแหน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุวรรณลา
 
1. นางอุไรรัตน์  ดาศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภัทรภร  เชยฉิม
 
1. นางอุไรรัตน์  ดาศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  นาวาพนม
2. เด็กหญิงสุปรียา  อาจุฬา
3. เด็กหญิงเพียงฤทัย  จบศรี
 
1. นางสาวอริสรา  สมิทธ์ปรีชา
2. นางอุไรรัตน์  ดาศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสาวนา
2. เด็กหญิงนันทิดา  บุญสังข์
3. เด็กชายสุธาทัศน์  วงษา
 
1. นางอุไรรัตน์  ดาศรี
2. นางสาวอริสรา  สมิทธ์ปรีชา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัชชา  นาคเมือง
2. เด็กหญิงวัชราวลี  พากเพียรทรัพย์
 
1. นางอุไรรัตน์  ดาศรี
2. นางทรรศนีย์  แตรประสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภัสพร  ทรงอักษร
2. เด็กชายวีรภัทร  รุ่งเจริญศิริกุล
 
1. นางสาวนฤมล  อุตทองคำ
2. นางอุไรรัตน์  ดาศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ประสาทศิลป์
 
1. นางทรรศนีย์  แตรประสิทธิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96.77 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปาย  เย็น
2. เด็กชายเปรย  เลียง
 
1. นายชินวัฒน์  สมัครช่วย
2. นางสาวอริสรา  สมิทธ์ปรีชา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65.32 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงริต้า  เลียง
 
1. นายชินวัฒน์  สมัครช่วย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถาวรคง
 
1. นายชินวัฒน์  สมัครช่วย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กชายธนกร  กิมสือ
 
1. นายชินวัฒน์  สมัครช่วย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐพัชร์  นันทวิสิทธิ์
 
1. นายชินวัฒน์  สมัครช่วย
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  พวงดี
2. เด็กหญิงภัทรสุชา  ผาสุข
 
1. นายชินวัฒน์  สมัครช่วย
2. นางสาวอริสรา  สมิทธ์ปรีชา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ  นพรัตน์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญญาสีห์
3. เด็กหญิงภาสินี  มีสุข
 
1. นายสมศักดิ์  เศวตสุพร
2. นางสาวอุบลวรรณ  ขันแก้ว