สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองแหน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุวรรณลา
 
1. นางอุไรรัตน์  ดาศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภัทรภร  เชยฉิม
 
1. นางอุไรรัตน์  ดาศรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65.32 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงริต้า  เลียง
 
1. นายชินวัฒน์  สมัครช่วย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถาวรคง
 
1. นายชินวัฒน์  สมัครช่วย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  พวงดี
2. เด็กหญิงภัทรสุชา  ผาสุข
 
1. นายชินวัฒน์  สมัครช่วย
2. นางสาวอริสรา  สมิทธ์ปรีชา