สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัชณิชา  พงษ์จรุณ
 
1. นางสุภานัน  ประสินทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์รักษา
 
1. นางสาวอรุณี  ล้อคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงดลยา  วรรณโอทอง
 
1. นางสุภานัน  ประสินทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เข็มมลฑา
 
1. นางสาวอรุณี  ล้อคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จิระประสูตร
 
1. นางสุภานัน  ประสินทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนงนุช  เพ็ชรงาม
 
1. นางสุภานัน  ประสินทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจันทร์จีรา  วรเสน
2. เด็กหญิงบุษยพรรณ  ทองก้อนใหญ่
3. เด็กหญิงภัทรฌา  สาสิทธิ์
 
1. นางสุภานัน  ประสินทอง
2. นางสาวประภัสสร  ตังกุ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฏฐา  พวงมณี
2. เด็กหญิงศรวณีย์  วรรณโอทอง
 
1. นางสุภานัน  ประสินทอง
2. นางสาวประภัสสร  ตังกุ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิภา  เข็มโรจน์
2. เด็กชายสรวงศ์  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวประภัสสร  ตังกุ
2. นางสุภานัน  ประสินทอง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายรังสิมันต์  พนมสุขเจริญ
 
1. นายอภิชัย  คชสาร
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายธวัชชัย  แช่มชะลี
2. เด็กหญิงปภาดา  ยิ้มเจริญ
3. เด็กชายอัครพล   นิวัตร์
 
1. นางสาวประภัสสร   ตังกุ
2. นางสุภานัน  ประสินทอง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 81.88 ทอง 4 1. เด็กชายชลธาร  จิระประสูตร
2. เด็กชายเอกวิทย์  นกงาม
 
1. นางวดีภัทร  แคนติ
2. นางสาวประภัสสร  ตังกุ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุมทอง
2. เด็กชายธนกร  ศิลารัตน์
 
1. นางวดีภัทร  แคนติ
2. นางสาวประภัสสร  ตังกุ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรมนูญ  ทองจำรูญ
2. เด็กชายสุตกมล  คล้ายสุวรรณ
 
1. นางวดีภัทร  แคนติ
2. นางสาวประภัสสร  ตังกุ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วารีร้อย
 
1. นางวดีภัทร  แคนติ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลยา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรรณวสา  สังคะรินทร์
3. เด็กหญิงสายชล  นพกิจ
 
1. นางธัญญากร  เนียมสอาด
2. นางนเรศ  วรวิสันต์