สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัชณิชา  พงษ์จรุณ
 
1. นางสุภานัน  ประสินทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงดลยา  วรรณโอทอง
 
1. นางสุภานัน  ประสินทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เข็มมลฑา
 
1. นางสาวอรุณี  ล้อคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จิระประสูตร
 
1. นางสุภานัน  ประสินทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิภา  เข็มโรจน์
2. เด็กชายสรวงศ์  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวประภัสสร  ตังกุ
2. นางสุภานัน  ประสินทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายธวัชชัย  แช่มชะลี
2. เด็กหญิงปภาดา  ยิ้มเจริญ
3. เด็กชายอัครพล   นิวัตร์
 
1. นางสาวประภัสสร   ตังกุ
2. นางสุภานัน  ประสินทอง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรมนูญ  ทองจำรูญ
2. เด็กชายสุตกมล  คล้ายสุวรรณ
 
1. นางวดีภัทร  แคนติ
2. นางสาวประภัสสร  ตังกุ