สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุดใจ
 
1. นางสาวบงกชกร  บุญกุศล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงอภิสรา  คะกาเนปะ
 
1. นางมานิสา  พูลสวัสดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธเนศ  พิมพิสาร
 
1. นางมานิสา  พูลสวัสดิ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชาวเวียง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แคนติ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วงเวียน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุนิษา  โกศลกิตติ
 
1. นางสาวจิรนัยน์  ปานพวงแก้ว
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายสมบัติ  -
2. เด็กชายอองซาน  -
 
1. นางสุชาดา  พยุงน้อย