สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองปาตอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงกุลธรา  ลิลิตอิฏฐานนท์
2. เด็กหญิงพรชิตา  วงหิรัญ
 
1. นางประภา  พานนิล
2. นางธัญญารัตน์  ศรีทา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพย์ลดา  คันศิลา
2. เด็กหญิงสิริกานต์  แก่นรอด
3. เด็กชายโกเมน  โอสถานนท์
 
1. นางพัชนี  พงษ์สุภา
2. นางพรพิมล  โอสถานนท์
 
3 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันชัย  ไชยราช
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
4 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงเกสรา  แสงเพ็ชร
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
5 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธันวา  ขุนสกุล
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
6 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายเทพชา  พึ่งเกษม
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
7 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชระ  ลิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงสริดา  เจริญกุลมานะดี
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
2. นางสาวเสาวภา  วงศ์ถีระพงษ์
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เลาเวียง
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษณะ  สุขมา
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเนตรดาว  ดับโศรก
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจรณินทร์  วงค์ตุลลาหิรัญ
2. เด็กชายธราเทพ  เทียรวงศ์
3. เด็กชายธเนศร์  เหนี่ยงทอง
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
2. นางพรพิมล  โอสถานนท์
 
12 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรีรัช  แจ้งเจริญ
2. เด็กชายพีรกานต์  สุวงกฎ
3. เด็กชายอิทธิพล  วงศ์ษานุสิทธิ์
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
2. นางพรพิมล  โอสถานนท์