สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองปาตอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงกุลธรา  ลิลิตอิฏฐานนท์
2. เด็กหญิงพรชิตา  วงหิรัญ
 
1. นางประภา  พานนิล
2. นางธัญญารัตน์  ศรีทา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพย์ลดา  คันศิลา
2. เด็กหญิงสิริกานต์  แก่นรอด
3. เด็กชายโกเมน  โอสถานนท์
 
1. นางพัชนี  พงษ์สุภา
2. นางพรพิมล  โอสถานนท์
 
3 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงเกสรา  แสงเพ็ชร
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
4 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายเทพชา  พึ่งเกษม
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี