สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองปาตอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันชัย  ไชยราช
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
2 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธันวา  ขุนสกุล
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
3 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชระ  ลิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงสริดา  เจริญกุลมานะดี
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
2. นางสาวเสาวภา  วงศ์ถีระพงษ์
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เลาเวียง
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษณะ  สุขมา
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเนตรดาว  ดับโศรก
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจรณินทร์  วงค์ตุลลาหิรัญ
2. เด็กชายธราเทพ  เทียรวงศ์
3. เด็กชายธเนศร์  เหนี่ยงทอง
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
2. นางพรพิมล  โอสถานนท์