สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45.02 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพนม  แจ้งแช่ม
2. เด็กชายศุภชัย  ใช้ประเสริฐ
 
1. นางสาวธารารัตน์  มนทสิทธิ์
2. นางสาวประไพพร  สืบเทพ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงดวงกลม  ซิ้มเจริญ
 
1. นางปิยวรรณ  ตันยะกุล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 19 1. เด็กชายมัฆวา  แสงไพสรรค์
 
1. นางปิยวรรณ  ตันยะกุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ปุริเส
2. เด็กหญิงธิติมา  เข็มประโคน
3. เด็กหญิงมภมณี  กิ่งแก้ว
 
1. นางปิยวรรณ  ตันยะกุล
2. นางวารี  โรจนชีวินสุภร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรฑิตา  นาวาพนม
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เพิ่มพูน
3. เด็กหญิงสรรยา  สันทัด
 
1. นางปิยวรรณ  ตันยะกุล
2. นางเพ็ญจันทร์  สมัครช่วย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นพเกตุ
 
1. นายประดิษฐ  นพรัตน์