สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฉิมพาลี
 
1. นางปัทมา  หงษ์ทิพรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงหมวยอิง  เนียร เนียร
 
1. นางสาวณัฐพร  นวดโอโล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกรดา  สุรสฤธิ์
2. เด็กชายกายสิทธิ์  นพเกตุ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนใจธรรม
 
1. นางสาวณัฐพร  นวดโอโล
2. นางสาวสุภชา  รักแดง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ตันติ๊บ
2. เด็กหญิงเกศินี  คำภาวงษ์
 
1. นางปัทมา  หงษ์ทิพรัตน์
2. นางสาวศศิมณี   สิทธิสาริกำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพศ  พริ้มพราย
 
1. นายณัฐภัทร  พรหมชัยนันท์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนโชติ  มณีทูล
2. เด็กชายสิริทัศน์  ต๊ะชา
 
1. นายณัฐภัทร  พรหมชัยนันท์
2. นางสาวณัฐพร  นวดโอโล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายนุชากรณ์  บุญยลักษณ์
2. เด็กชายปกรณ์  กาฬสุวรรณ
3. เด็กหญิงเกศินี  คำภาวงษ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ช่วยประสิทธิ์
2. นางสาวณัฐพร  นวดโอโล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกษิรา  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ทองเชตุ
3. เด็กหญิงวรรณิดา  สมวันดี
4. เด็กหญิงวรัญญา  พรหมเล็ก
5. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยแดง
 
1. นางสาวณัฐพร  นวดโอโล
2. นางสาว สุภชา    รักแดง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ทิพประเสริฐ
2. เด็กหญิงมนัสวี  ค้ำคูณ
3. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีเพลียชัย
4. เด็กหญิงสาวิกา  ดอนเมือง
5. เด็กหญิงสุนิสา  นาคศรี
 
1. นางภัทราพร  นันทนพิบูล
2. นางสาวณัฐพร  นวดโอโล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เนาวลักษณ์
 
1. นางสาวดวงกมล  สาภูงา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เขมเสวี
2. เด็กหญิงนิตติญา  มีชัย
3. เด็กหญิงพรนภัส  นารถกุล
4. เด็กหญิงมนัสวี  ค้ำคูณ
5. เด็กหญิงวิรชา  ศรีทองสุข
6. เด็กหญิงวิรวรรณ  พรหมเล็ก
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์  พึ่งเกษม
8. เด็กหญิงสุนิสา  นาคศรี
9. เด็กหญิงอุธา  นาวาพนม
10. เด็กหญิงโสรยา  พนารินทร์
 
1. นางภัทราพร  นันทนพิบูล
2. นางสุรีรัตน์  คชสาร
3. นายณรงค์  บุญยัง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  เขมเสวี
2. เด็กชายนุชากร  บุญยรักษ์
3. เด็กหญิงพรนภัส  นารถกุล
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ไทยสุริยะ
5. เด็กหญิงรวิวรรณ  พรหมเล็ก
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์  พึ่งเกษม
7. เด็กชายศุภชัย  ทิพประเสริฐ
8. เด็กหญิงสาวิกา  ดอนเมือง
9. เด็กหญิงสุนิสา  นาคศรี
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฉิมพาลี
 
1. นายวิบูลย์  วัฒนศฤงฆาร
2. นางสาวสุภชา   รักแดง
3. นางสาวศศิมณี   สิทธิสาริกำ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 13 1. เด็กชายนนท์วัฒน์  คลังชำนาญ
2. เด็กชายวรพิชญ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายณัฐภัทร  พรหมชัยนันท์
2. นายพงศกร  มิ่งฉาย
 
14 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  สุภาสาย
 
1. นางสาวกาญจนี  คงสวัสดิ์
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงต้นอ้อ   ไทยนาพา
 
1. นางสาวกาญจนี  คงสวัสดิ์
 
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกลวัชร  หมากสุก
2. เด็กชายสิทธิชัย  ประกอบกิจดีเลิศ
3. เด็กชายสุมิตร  ซิมประเสิรฐ์
 
1. นายณัฐภัทร  พรหมชัยนันท์
2. นางสาวกาญจนี  คงสวัสดิ์
 
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายนฤทธิชา  วงศ์สุรินทร์
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  ทิพประเสริฐ
 
1. นายณัฐภัทร  พรหมชัยนันท์
2. นางสาวกาญจนี  คงสวัสดิ์