สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกรดา  สุรสฤธิ์
2. เด็กชายกายสิทธิ์  นพเกตุ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนใจธรรม
 
1. นางสาวณัฐพร  นวดโอโล
2. นางสาวสุภชา  รักแดง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายนุชากรณ์  บุญยลักษณ์
2. เด็กชายปกรณ์  กาฬสุวรรณ
3. เด็กหญิงเกศินี  คำภาวงษ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ช่วยประสิทธิ์
2. นางสาวณัฐพร  นวดโอโล
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 13 1. เด็กชายนนท์วัฒน์  คลังชำนาญ
2. เด็กชายวรพิชญ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายณัฐภัทร  พรหมชัยนันท์
2. นายพงศกร  มิ่งฉาย