สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงหมวยอิง  เนียร เนียร
 
1. นางสาวณัฐพร  นวดโอโล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ตันติ๊บ
2. เด็กหญิงเกศินี  คำภาวงษ์
 
1. นางปัทมา  หงษ์ทิพรัตน์
2. นางสาวศศิมณี   สิทธิสาริกำ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกษิรา  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ทองเชตุ
3. เด็กหญิงวรรณิดา  สมวันดี
4. เด็กหญิงวรัญญา  พรหมเล็ก
5. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยแดง
 
1. นางสาวณัฐพร  นวดโอโล
2. นางสาว สุภชา    รักแดง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ทิพประเสริฐ
2. เด็กหญิงมนัสวี  ค้ำคูณ
3. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีเพลียชัย
4. เด็กหญิงสาวิกา  ดอนเมือง
5. เด็กหญิงสุนิสา  นาคศรี
 
1. นางภัทราพร  นันทนพิบูล
2. นางสาวณัฐพร  นวดโอโล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เนาวลักษณ์
 
1. นางสาวดวงกมล  สาภูงา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เขมเสวี
2. เด็กหญิงนิตติญา  มีชัย
3. เด็กหญิงพรนภัส  นารถกุล
4. เด็กหญิงมนัสวี  ค้ำคูณ
5. เด็กหญิงวิรชา  ศรีทองสุข
6. เด็กหญิงวิรวรรณ  พรหมเล็ก
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์  พึ่งเกษม
8. เด็กหญิงสุนิสา  นาคศรี
9. เด็กหญิงอุธา  นาวาพนม
10. เด็กหญิงโสรยา  พนารินทร์
 
1. นางภัทราพร  นันทนพิบูล
2. นางสุรีรัตน์  คชสาร
3. นายณรงค์  บุญยัง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  เขมเสวี
2. เด็กชายนุชากร  บุญยรักษ์
3. เด็กหญิงพรนภัส  นารถกุล
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ไทยสุริยะ
5. เด็กหญิงรวิวรรณ  พรหมเล็ก
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์  พึ่งเกษม
7. เด็กชายศุภชัย  ทิพประเสริฐ
8. เด็กหญิงสาวิกา  ดอนเมือง
9. เด็กหญิงสุนิสา  นาคศรี
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฉิมพาลี
 
1. นายวิบูลย์  วัฒนศฤงฆาร
2. นางสาวสุภชา   รักแดง
3. นางสาวศศิมณี   สิทธิสาริกำ
 
8 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  สุภาสาย
 
1. นางสาวกาญจนี  คงสวัสดิ์
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายนฤทธิชา  วงศ์สุรินทร์
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  ทิพประเสริฐ
 
1. นายณัฐภัทร  พรหมชัยนันท์
2. นางสาวกาญจนี  คงสวัสดิ์