สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ชมโพธิ์
 
1. นางสาวจิตรลดา  บุญเรือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุชาดา  เข็มเฉลิม
 
1. นางสาวจิตรลดา  บุญเรือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ลากลาง
2. เด็กหญิงอวัศยา  กำจัดโจร
 
1. นางสาวจิตรลดา  บุญเรือง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรีชญา  ขันขาว
2. เด็กหญิงวรัญญา  ช่วยงาน
 
1. นางปัทมา  พรมตา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติขจร  นาคมณี
2. นายไอยเรศ  สุวรรณวงศ์
 
1. นางปัทมา  พรมตา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกนก  โพธิ์ศรีไมล์
2. เด็กชายทองมัย  คูณเหล็ก
 
1. นางสาวปารดา  ปิยศิริภัค
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  พุทธรักษา
2. เด็กหญิงอุไรพัชร์  โพธิ์ิ์อุดม
 
1. นางพนารัตน์  จำศักดิ์
2. นางสาวนีนาถ  นามหงษา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. นางสาวจันทร์จิรา  ชาติภูธร
 
1. นายญาณกร  อืนมัง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หวังสุขกลาง
2. เด็กหญิงปัทมา  ถิ่นทับไทย
3. เด็กชายสฐาพร  เข็มเฉลิม
 
1. นายวันชัย  ทองสาท
2. นางสาวตรีทิพย์  นันทสินธ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ชื่นจิตต์
2. เด็กชายสัญญา  ดารินรัมย์
3. เด็กหญิงเกศญา  เข็มจรูญ
 
1. นางสาวตรีทิพย์  นันทสินธ์
2. นางสาววรรณรี  สรประสิทธิ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กอบสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุภัชญา  รินชัย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศิริมุณี
 
1. นางสมจิตร  สิทธิพล
2. นางพนารัตน์  จำศักดิ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สังฆะพันธ์
3. เด็กหญิงวาสนา  ล้วนไพรินทร์
 
1. นางสมจิตร  สิทธิพล
2. นางพนารัตน์  จำศักดิ์