สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  พุทธรักษา
2. เด็กหญิงอุไรพัชร์  โพธิ์ิ์อุดม
 
1. นางพนารัตน์  จำศักดิ์
2. นางสาวนีนาถ  นามหงษา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. นางสาวจันทร์จิรา  ชาติภูธร
 
1. นายญาณกร  อืนมัง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หวังสุขกลาง
2. เด็กหญิงปัทมา  ถิ่นทับไทย
3. เด็กชายสฐาพร  เข็มเฉลิม
 
1. นายวันชัย  ทองสาท
2. นางสาวตรีทิพย์  นันทสินธ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ชื่นจิตต์
2. เด็กชายสัญญา  ดารินรัมย์
3. เด็กหญิงเกศญา  เข็มจรูญ
 
1. นางสาวตรีทิพย์  นันทสินธ์
2. นางสาววรรณรี  สรประสิทธิ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กอบสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุภัชญา  รินชัย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศิริมุณี
 
1. นางสมจิตร  สิทธิพล
2. นางพนารัตน์  จำศักดิ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สังฆะพันธ์
3. เด็กหญิงวาสนา  ล้วนไพรินทร์
 
1. นางสมจิตร  สิทธิพล
2. นางพนารัตน์  จำศักดิ์