สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใหม่พูลศรี
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  กองทุ่งมน
3. เด็กหญิงนิภาพร  ใจพรม
4. เด็กหญิงปาณิสรา  สุวรรณ์ฉลี
5. เด็กหญิงวารินทร์  เข็มทอง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  หอมประไพย์
2. นางสุรภา  ขันธ์คามโภชก์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนัญดา  มิตกัลยา
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  ใหม่หะลา
3. เด็กหญิงนัญญาลักษณ์  วรประสพ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เกษมพิพันธ์กุล
5. เด็กหญิงรัตนากร  ยิ้มอยู่
 
1. นางสาววิมลรัตน์  หอมประไพย์
2. นางพัชยา  ซือมงกง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  สุกใส
2. เด็กหญิงชนัญดา  มิตกัลยา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เกษมพิพันธ์กุล
4. เด็กหญิงปุณยนุช  เทียนทอง
5. เด็กหญิงอภิญญา  ทานอุดม
 
1. นางสาววิมลรัตน์  หอมประไพย์
2. นางพัชยา  ซือมงกง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ไตรริน
 
1. นางสมหมาย  ยินดี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายนิกร  มณทักษิณ
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุญรอด
 
1. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
2. นางสาวระพีพรรณ  วรรณโมลี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภารินธร  พิมพงาม
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุญลอด
 
1. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
2. นางสาวระพีพรรณ  วรรณโมลี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสหลิม
2. เด็กชายศุภสัณห์  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
2. นางสาวระพีพรรณ  วรรณโมลี
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 13 1. เด็กชายฉันท์ทัต  แก้วอ่อน
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ใหม่ทอง
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวระพีพรรณ  วรรณโมลี
2. นางอำพร  ชวนสำราญ
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไชยพศ  แก่นจันทร์
 
1. นางวันทา  รุ่งแสงธรรม
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงปทิตตา  ใหม่เมธี
 
1. นางวันทา  รุ่งแสงธรรม
 
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขวัญชัย  ใหม่เอี่ยม
2. เด็กชายธีระพัทร์  ใหม่หะลา
 
1. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
2. นาง นางสาวระพีพรรณ  วรรณโมลี