สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนัญดา  มิตกัลยา
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  ใหม่หะลา
3. เด็กหญิงนัญญาลักษณ์  วรประสพ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เกษมพิพันธ์กุล
5. เด็กหญิงรัตนากร  ยิ้มอยู่
 
1. นางสาววิมลรัตน์  หอมประไพย์
2. นางพัชยา  ซือมงกง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสหลิม
2. เด็กชายศุภสัณห์  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
2. นางสาวระพีพรรณ  วรรณโมลี