สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงวริศรา  น้อยมีสุข
 
1. นางเครือวัลย์  นุชเสียงเพราะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรนิภา  ศิริพงษ์
 
1. นางเครือวัลย์  นุชเสียงเพราะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงฉัตรตราภรณ์  ซิ้มเทียม
 
1. นางเครือวัลย์  นุชเสียงเพราะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปุ่นพิทักษ์
2. เด็กหญิงพรรณภา  สุขจริง
 
1. นางเครือวัลย์  นุชเสียงเพราะ
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้ววงษ์นุกูล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นายณัฐกิตติ์  ตรีรัตไพบูลย์
 
1. นางสาวมาฆมาศ  เรืองสิทธิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนพงศ์  วงษ์วรรณ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  โกกุย
 
1. นางสาวมาฆมาศ  เรืองสิทธิ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนรินธร  พรมพลเมือง
 
1. นางสาวมาฆมาศ  เรืองสิทธิ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกฤษณะ  โกศรี
2. เด็กชายวีรยุทธ  พรามกูล
 
1. นางสาวมาฆมาศ  เรืองสิทธิ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ทองเที่ยงธรรม
 
1. นางสาวมาฆมาศ  เรืองสิทธิ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายธนพนธ์  อุดเจริญ
2. เด็กหญิงวิสาข์  ดีมี
3. เด็กชายเลิศลักษณ์  ช้างน้อยอำไพ
 
1. นางสาวลัดดา  ลิ้มรักษ์ประพันธ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  คงศิริ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณิชารัตน์  สุขพราย
2. เด็กหญิงพรรณพษา  เกตุมา
3. เด็กชายภัทรกมล  จริยาเศรษฐโชติ
 
1. นางสาวลัดดา  ลิ้มรักษ์ประพันธ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  คงศิริ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จุ่นเจริญ
2. เด็กหญิงนวพร  ฮวยเจริญ
3. เด็กหญิงมิ่งกมล  ผุยผัน
 
1. นางสาวลัดดา  ลิ้มรักษ์ประพันธ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  คงศิริ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  เตียวแก
2. เด็กชายสถาพร  ปุรำภา
 
1. นางสาวลัดดา  ลิ้มรักษ์ประพันธ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  คงศิริ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.95 ทองแดง 5 1. เด็กชายณภัทร  อ่อนรักษา
2. เด็กชายศุภกร  ศรีวิไล
 
1. นางสาวลัดดา  ลิ้มรักษ์ประพันธ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  คงศิริ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายรัตนากร  ฮวดวิเศษ
 
1. นางสาวสิรินทรา  อัคฮาต
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพิมวิภา  เฉิดรักษา
2. เด็กหญิงมลฐกานต์  ท้วมเจริญ
 
1. นางสาวลัดดา  ลิ้มรักษ์ประพันธ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  คงศิริ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชอบดี
2. เด็กหญิงชุติมา  วิบูลย์
3. เด็กชายฐิติพัฒน์  เลิศศิริ
4. เด็กชายณัฐพนธ์  โคเงิน
5. เด็กชายทรัพย์ทวี  เฉยสวัสดิ์
6. เด็กชายธนกร  ทัดไทย
7. เด็กหญิงนันทกานต์  เลิศศิริ
8. เด็กหญิงปาริชาติ  แวงเลิศ
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปัญญะ
10. เด็กชายพีรพัฒน์  ชูเจริญ
11. เด็กหญิงภัทราวดี  จันทอง
12. เด็กชายภูรภัทร  คำทุม
13. เด็กหญิงวราพร  ปุรำภา
14. เด็กหญิงวันวิสา  สุขพิพัฒน์
15. เด็กหญิงวาสนา  อนันตยา
16. เด็กหญิงศิริรักษ์  เหสุขสวัสดิ์
17. เด็กหญิงศิริโสภา  โคเงิน
18. เด็กหญิงสริดา  แตงโต๋
19. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุดนุช
20. เด็กหญิงสุพัตรา  ขวัญยัง
21. เด็กหญิงสุภัสสรา  อุ่นเรือน
22. เด็กหญิงสุมิตา  สมไทย
23. เด็กหญิงอมรรัตน์  วินิจฉัย
24. เด็กหญิงเขมิกา  ธูปหอม
25. เด็กหญิงเบญญาภา  ช่วงจัน
 
1. นายอภิเชษฐ์  สุวรรณหงษ์
2. นายวิศิษฎ์  สุทธโร
3. นายนพคุณ  เจิมจรุง
4. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 52.96 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เอมเปีย
 
1. นางจำเนียร  ดิษธรรม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุรีพร  พรามกุล
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เอมเปีย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บรรจงหาร
2. Mr.Xiaoxin  She