สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงฉัตรตราภรณ์  ซิ้มเทียม
 
1. นางเครือวัลย์  นุชเสียงเพราะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนรินธร  พรมพลเมือง
 
1. นางสาวมาฆมาศ  เรืองสิทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกฤษณะ  โกศรี
2. เด็กชายวีรยุทธ  พรามกูล
 
1. นางสาวมาฆมาศ  เรืองสิทธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ทองเที่ยงธรรม
 
1. นางสาวมาฆมาศ  เรืองสิทธิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณิชารัตน์  สุขพราย
2. เด็กหญิงพรรณพษา  เกตุมา
3. เด็กชายภัทรกมล  จริยาเศรษฐโชติ
 
1. นางสาวลัดดา  ลิ้มรักษ์ประพันธ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  คงศิริ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพิมวิภา  เฉิดรักษา
2. เด็กหญิงมลฐกานต์  ท้วมเจริญ
 
1. นางสาวลัดดา  ลิ้มรักษ์ประพันธ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  คงศิริ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 52.96 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เอมเปีย
 
1. นางจำเนียร  ดิษธรรม