สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงวริศรา  น้อยมีสุข
 
1. นางเครือวัลย์  นุชเสียงเพราะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรนิภา  ศิริพงษ์
 
1. นางเครือวัลย์  นุชเสียงเพราะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปุ่นพิทักษ์
2. เด็กหญิงพรรณภา  สุขจริง
 
1. นางเครือวัลย์  นุชเสียงเพราะ
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้ววงษ์นุกูล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายธนพนธ์  อุดเจริญ
2. เด็กหญิงวิสาข์  ดีมี
3. เด็กชายเลิศลักษณ์  ช้างน้อยอำไพ
 
1. นางสาวลัดดา  ลิ้มรักษ์ประพันธ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  คงศิริ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จุ่นเจริญ
2. เด็กหญิงนวพร  ฮวยเจริญ
3. เด็กหญิงมิ่งกมล  ผุยผัน
 
1. นางสาวลัดดา  ลิ้มรักษ์ประพันธ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  คงศิริ