สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  เตียวแก
2. เด็กชายสถาพร  ปุรำภา
 
1. นางสาวลัดดา  ลิ้มรักษ์ประพันธ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  คงศิริ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายรัตนากร  ฮวดวิเศษ
 
1. นางสาวสิรินทรา  อัคฮาต
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชอบดี
2. เด็กหญิงชุติมา  วิบูลย์
3. เด็กชายฐิติพัฒน์  เลิศศิริ
4. เด็กชายณัฐพนธ์  โคเงิน
5. เด็กชายทรัพย์ทวี  เฉยสวัสดิ์
6. เด็กชายธนกร  ทัดไทย
7. เด็กหญิงนันทกานต์  เลิศศิริ
8. เด็กหญิงปาริชาติ  แวงเลิศ
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปัญญะ
10. เด็กชายพีรพัฒน์  ชูเจริญ
11. เด็กหญิงภัทราวดี  จันทอง
12. เด็กชายภูรภัทร  คำทุม
13. เด็กหญิงวราพร  ปุรำภา
14. เด็กหญิงวันวิสา  สุขพิพัฒน์
15. เด็กหญิงวาสนา  อนันตยา
16. เด็กหญิงศิริรักษ์  เหสุขสวัสดิ์
17. เด็กหญิงศิริโสภา  โคเงิน
18. เด็กหญิงสริดา  แตงโต๋
19. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุดนุช
20. เด็กหญิงสุพัตรา  ขวัญยัง
21. เด็กหญิงสุภัสสรา  อุ่นเรือน
22. เด็กหญิงสุมิตา  สมไทย
23. เด็กหญิงอมรรัตน์  วินิจฉัย
24. เด็กหญิงเขมิกา  ธูปหอม
25. เด็กหญิงเบญญาภา  ช่วงจัน
 
1. นายอภิเชษฐ์  สุวรรณหงษ์
2. นายวิศิษฎ์  สุทธโร
3. นายนพคุณ  เจิมจรุง
4. นางเจือศรี  พูนพิพัฒน์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุรีพร  พรามกุล
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เอมเปีย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บรรจงหาร
2. Mr.Xiaoxin  She