สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสาวชะโงก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัดทา  วัน
 
1. นางวิภาวดี   เปี่ยมเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุรัตนา  แดงเจริญ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชิดา  อากิยวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  เฮือน
 
1. นางอำนวย  สุขสวัสดิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 10 1. เด็กชายวิน  วัน
 
1. นางวิภาวดี   เปี่ยมเจริญ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนท์ชัย  สมในใจ
2. เด็กชายอิทธิชัย  ฉ่ำสวัสดิ์
 
1. นางวิภาวดี  เปี่ยมเจริญ
2. นายพชรณัฏฐ์  สุวิมลธนายศ
 
6 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มงคุณคำชาว
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ฮ้อกุ่ย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุทธิประภา
 
1. นางทิพรัตน์   วินิจฉัย
2. นางอำนวย  สุขสวัสดิ์
 
7 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  สอนภักดี
2. เด็กหญิงนันทพร  อึ้งเจริญ
3. เด็กหญิงวรพิชชา  แซ่ซิ้ม
 
1. นางทิพรัตน์   วินิจฉัย
2. นางอำนวย  สุขสวัสดิ์