สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสนามช้าง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนันทวัน  พุ่มโมรา
 
1. นางสาวมาลิน  ธูปมงคล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  อัศวภูมิ
2. เด็กหญิงชี  -
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พุทธรักษา
4. เด็กหญิงสุพัตรา  งามแฉล้ม
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  นิฏฐิยานนท์
 
1. นายอนันต์  ลุนตีบ
2. นางสาวมาลิน  ธูปมงคล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชี  -
 
1. นางสาวมาลิน  ธูปมงคล