สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกอแก้ว  กลิ่นกมล
2. เด็กชายฐนภพ  บุญทศ
3. เด็กหญิงปลาสร้อย  เจริญพุองกะ
 
1. นางสาวพรไพลิน  แทนทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 10 1. เด็กชายพลวัฒน์  นุชปาน
2. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วเข้ม
3. เด็กชายเพชรกล้า  คำภีร์
 
1. นางสาวพรไพลิน  แทนทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญผุดผ่อง
2. เด็กชายอัมรินทร์  อินแผง
 
1. นางสาวสุมนา  ตะเภาทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันทนียาภรณ์  สินวิสูตร
2. เด็กชายสราวุฒิ  โกเอี่ยม
 
1. นางสาวสุมนา  ตะเภาทอง
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรภัสสร  พรมมา
2. เด็กหญิงปาลิต้า  ชัยยะแสง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เสนสุข
4. เด็กหญิงศิโรรัตน์  อุดมจิตร
5. เด็กหญิงสงกรานต์  อยู่สบายในคีรี
6. เด็กหญิงสุปราณี  วิมลพักตร์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พินอุไร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงธีรกานต์  แสนสวาส
2. เด็กชายบุญพเรศ  โนรีราษฎร์
 
1. นางสาวปิยะนันท์  สุพโปฎก
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 5 1. เด็กชายกัณฐณภัทร์  ใจมา
2. เด็กหญิงเก็จมณี  วิมลพักตร์
3. เด็กชายเทียร์  ทา
 
1. นางสาวสุมาลี  หนูน้อย
2. นางยุพา  รางแรม
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ซิ้มฉาย
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  สุธาชี
3. เด็กหญิงวิระดา  โหงวลิ้น
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ตัญญะสิทธิ์
2. นางยุพา  รางแรม