สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันทนียาภรณ์  สินวิสูตร
2. เด็กชายสราวุฒิ  โกเอี่ยม
 
1. นางสาวสุมนา  ตะเภาทอง
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรภัสสร  พรมมา
2. เด็กหญิงปาลิต้า  ชัยยะแสง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เสนสุข
4. เด็กหญิงศิโรรัตน์  อุดมจิตร
5. เด็กหญิงสงกรานต์  อยู่สบายในคีรี
6. เด็กหญิงสุปราณี  วิมลพักตร์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พินอุไร
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 5 1. เด็กชายกัณฐณภัทร์  ใจมา
2. เด็กหญิงเก็จมณี  วิมลพักตร์
3. เด็กชายเทียร์  ทา
 
1. นางสาวสุมาลี  หนูน้อย
2. นางยุพา  รางแรม