สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายธนโชติ  หมื่นเดช
 
1. นางอรอนงค์  จีนะวัฒนื
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงศรัญยา  สุขทวี
 
1. นางอัญญาดา  ตันไล้
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 78.5 เงิน 5 1. เด็กชายนิติพงษ์  วงษาทอง
 
1. นายสมาน  ณีคง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วไสย
 
1. นางสาววิระฉัตร  ศรีสุข