สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางพะเนียง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เจริญฐานะ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  โพธิสัต
 
1. นางดวงใจ  เจือพานิช
2. นายอานนท์  สุริวงษ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายธนกฤต  สร้อยสมยา
 
1. นางสาวชมบวร  เซ็นทองหลาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงญาณิศา  เดินเสน
 
1. นางสาวชมบวร  เซ็นทองหลาง