สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลำมหาชัย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงกุล
 
1. นายมณู  แจ่มจำรัส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสุชาดา  รักสยาม
 
1. นายมณู  แจ่มจำรัส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงลักษิกา  พรมเพชร
 
1. นางสาวจุฬาพร  แก้วเสนา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงวริศรา  ใชยดวง
 
1. นางอรุณี  แจ่มจำรัส
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เด่นดวง
2. เด็กชายพีรพงษ์  กรัตพงษ์
3. เด็กหญิงสุชาดา  รักสยาม
 
1. นางอรุณี  แจ่มจำรัส
2. นายธรรมรัตน์  สุขะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 57.66 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนภัทร  อยู่รักษา
2. เด็กชายบัลลังค์  แม้นพงษ์
 
1. นายสนชัย  กิตติพัฒนกุล
2. นางสาวจุฬาพร  แก้วเสนา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  ทะกิจ
2. เด็กหญิงนันทิยา  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นายอนันต์  นันทวิชิต
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กชายอิทธิชัย  พิมพ์ฉิน
 
1. นายธรรมรัตน์  สุขะ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกมลชนก  ยะหัตตะ
2. เด็กหญิงจินตนา  สานุสันต์
3. เด็กหญิงณัฎฐวี  จารัญ
4. เด็กหญิงพลอย  วินิจฉัย
5. เด็กหญิงวริศรา  ใชดวง
6. เด็กหญิงสาวิตรี  มิสากูล
 
1. นายมณู  แจ่มจำรัส
2. นายอนันต์  นันทวิชิต
3. นางสาววรัญช์ธิตา  ธูปหอม