สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  กรมถิน
 
1. นางสาวยุวดี  โกตูม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายสงกรานต์  ปัญญะปูน
 
1. นางสาวศศิธร  จิรพงศาธร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงเสาวภา  สุขแพทย์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เจริญพรรค
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 49.4 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังข์ทอง
 
1. นางสาวกัญชลิกา  บดีเดชา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปฑิตตา  ยงสวัสดิ์
 
1. นางสาวกัญชลิกา  บดีเดชา