สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพงษาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามนู
 
1. นางสราญรัตน์  อ่อนเจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรินทรา  กิ่งงาม
2. เด็กหญิงอริณธิดา  ชอบบันลัง
3. เด็กหญิงอารยา  ยะคะเรศ
 
1. นางสุธิดา  คำวิชัย
2. นางสราญรัตน์  อ่อนเจริญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวรเชษฐ์  จับสูงเนิน
2. เด็กชายสหธรรม  เข็มมาลัย
3. เด็กชายอริญชัย  เป็นนวล
 
1. นางสาวพนิดา  เสริมศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.47 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายมาน  ซน
2. เด็กชายวสันต์  สิงห์สา
 
1. นางสาวพนิดา  เสริมศรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยา  แย้ม
 
1. นางจิราพร  วุ่นหนู
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงเลียบ  โส
 
1. นางจิราพร  วุ่นหนู
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ผายพันธ์
2. เด็กหญิงชมพู่  นวน
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สวายประโคน
 
1. นางสาวณัชญ์คริมา  ํธรรม์วิจักขณ์
2. นางจิราพร  วุ่นหนู
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐชนน  วังคีรี
2. เด็กหญิงธนัชพร  ทับเรือง
 
1. นายอภิชาติ   ขวัญศิริ
2. นางสาวอรอนงค์  ประมะรี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปลื้มใจ
2. เด็กหญิงศศิธร  เขียวตาด
 
1. นายอภิชาติ   ขวัญศิริ
2. นางสาวสาลินี  พรมพิบาล
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐภัทร  คะปะเวศ
2. เด็กชายพีรพันธ์  บุญมาก
3. เด็กชายอภิวิชญ์  แซ่โค้ว
 
1. นายอภิชาติ   ขวัญศิริ
2. นางสาวอรอนงค์  ประมะรี
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เฉลยภพ
2. เด็กชายนนทกร  สุริยะ
3. เด็กชายนวมินท์  วังคีรี
 
1. นายอภิชาติ   ขวัญศิริ
2. นางสาวสาลินี  พรมพิบาล
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายธาราเทพ  ต่อมสุวรรณ์
2. เด็กชายปัฐวีร์  รักษาทรัพย์
3. เด็กชายปุญญพัฒน์  แซ่โค้ว
 
1. นายอภิชาติ   ขวัญศิริ
2. นางสาวอรอนงค์  ประมะรี
 
13 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันย์สินี  ศรีเบญจรัตน์
2. เด็กหญิงกุลประภัสสร์  ศรีเบญจรัตน์
3. เด็กหญิงนปภา  ศรีนาค
 
1. นายอภิชาติ   ขวัญศิริ
2. นางสาวสาลินี  พรมพิบาล
 
14 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยมงคล  บุญมาก
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญมาก
 
1. นางจิราพร  วุ่นหนู
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรชน  บัวพันธ์