สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพงษาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามนู
 
1. นางสราญรัตน์  อ่อนเจริญ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐชนน  วังคีรี
2. เด็กหญิงธนัชพร  ทับเรือง
 
1. นายอภิชาติ   ขวัญศิริ
2. นางสาวอรอนงค์  ประมะรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปลื้มใจ
2. เด็กหญิงศศิธร  เขียวตาด
 
1. นายอภิชาติ   ขวัญศิริ
2. นางสาวสาลินี  พรมพิบาล
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐภัทร  คะปะเวศ
2. เด็กชายพีรพันธ์  บุญมาก
3. เด็กชายอภิวิชญ์  แซ่โค้ว
 
1. นายอภิชาติ   ขวัญศิริ
2. นางสาวอรอนงค์  ประมะรี
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เฉลยภพ
2. เด็กชายนนทกร  สุริยะ
3. เด็กชายนวมินท์  วังคีรี
 
1. นายอภิชาติ   ขวัญศิริ
2. นางสาวสาลินี  พรมพิบาล
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายธาราเทพ  ต่อมสุวรรณ์
2. เด็กชายปัฐวีร์  รักษาทรัพย์
3. เด็กชายปุญญพัฒน์  แซ่โค้ว
 
1. นายอภิชาติ   ขวัญศิริ
2. นางสาวอรอนงค์  ประมะรี