สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพงษาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรินทรา  กิ่งงาม
2. เด็กหญิงอริณธิดา  ชอบบันลัง
3. เด็กหญิงอารยา  ยะคะเรศ
 
1. นางสุธิดา  คำวิชัย
2. นางสราญรัตน์  อ่อนเจริญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยา  แย้ม
 
1. นางจิราพร  วุ่นหนู
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงเลียบ  โส
 
1. นางจิราพร  วุ่นหนู
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ผายพันธ์
2. เด็กหญิงชมพู่  นวน
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สวายประโคน
 
1. นางสาวณัชญ์คริมา  ํธรรม์วิจักขณ์
2. นางจิราพร  วุ่นหนู
 
5 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันย์สินี  ศรีเบญจรัตน์
2. เด็กหญิงกุลประภัสสร์  ศรีเบญจรัตน์
3. เด็กหญิงนปภา  ศรีนาค
 
1. นายอภิชาติ   ขวัญศิริ
2. นางสาวสาลินี  พรมพิบาล
 
6 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยมงคล  บุญมาก
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญมาก
 
1. นางจิราพร  วุ่นหนู
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรชน  บัวพันธ์