สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงวสี  -
 
1. นางกฤตกานต์  ช่วยสงคราม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงมาริสา  สงเคราะห์
 
1. นางกฤตกานต์  ช่วยสงคราม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63.2 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกชการ  วงค์สุรินทร์
2. เด็กชายณัฐนกานต์  ใหม่พูล
3. เด็กหญิงศศิธร  คชชะ
 
1. นางกฤตกานต์  ช่วยสงคราม
2. นางสาวเมธินี  ทักภิรมย์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐนกานต์  ใหม่พูล
2. เด็กชายธีรภาพ  ทิพวรรณ
 
1. นางกฤตกานต์  ช่วยสงคราม
2. นางอิชช์กันต์  ปิ่นกุล