สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุภาพร  ไกรเนตร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พานิชชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายปัญญา  ทองศรี
2. เด็กชายพลภูมิ  สุภาพ
3. เด็กหญิงเขมิกา  เกษมณีย์
 
1. นางชลนา  แสนขวา
2. นางวัชรินทร์  ไผ่เทียนชัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายนพเดช  กำพุฒ
 
1. นายโกวิทย์  ถ้ำกลาง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมมิ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีถัน
3. เด็กหญิงอารยา  มะลึคะ
 
1. นางดรรชนี  วรรณทอง
2. นางกันยารัตน์  รัตนเวคิน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 64.13 ทองแดง 6 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พุกสอน
2. เด็กชายเสือ  ไม่ปรากฎ
 
1. นางดรรชนี  วรรณทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50.07 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เวียงคำ
2. เด็กชายศาสวัติ  บุญทรัพย์
 
1. นางดรรชนี  วรรณทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรปรียา  พิศภิรมย์
2. นางสาวปาณิศา  สุทธิคุณ
3. เด็กหญิงมัณฑนา  สุขเจริญ
4. นางสาวสุนิสา  ดอกไม้พุ่ม
5. นางสาวเกวดี  เนตรภักดี
 
1. นายอนุชา  ไอยรา
2. นางสาวฉัตรฑริกา  ถนัดรบ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิศภิรมย์
2. เด็กชายสุรชัย  ไกรเนตร
 
1. นายอนุชา  ไอยรา
2. นางสาวฉัตรฑริกา  ถนัดรบ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธารทิพย์  แซ่หยาง
2. เด็กหญิงปวีณา  ทรงสวัสดิ์วงศ์
 
1. นางศิริพร  อ่อนเจริญ
2. นางดรรชนี  วรรณทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขรรค์ชัย  คำแท่ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปัดภัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุชานาถ  ยิ่งยง
 
1. นายสมบัติ  ผลพอตน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายนวพล  มะลึก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปัดภัย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายอภิรักษ์  คงคางาน
 
1. นางดรรชนี  วรรณทอง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมล  สะท้านไผท
2. เด็กชายกฤษฎา  ยิวาพัฒ
 
1. นายโกวิท  เหลืองรุ่งรัส
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกันตพล  ศิริรอง
2. เด็กชายชุมพล  พลซา
 
1. นายพิชญวดี  ด่านประชุม
2. นางดรรชนี  วรรณทอง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เสนีย์ศรีสกุล
2. เด็กชายอดิศร  เรืองกันฐ
 
1. นางดรรชนี  วรรณทอง
2. นายณัฐพล  ศรีลักษณ์
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ  สวรวงศ์
 
1. นางแน่งน้อย  ไวยสนิท