สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงพนัชกร  เขมะเพ็ชร
 
1. นางสุรี  สุขสำราญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวุฒิ  บุญญะริกพันธุ์ชัย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อนันตพงศ์วณิช
3. เด็กหญิงอาลิชา  กลมเกลี้ยง
 
1. นางสุรี  สุขสำราญ
2. นางนวรัตน์  เจริญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐชญา  ใหม่โสภา
2. เด็กชายณัฐพล  เทพเจริญ
 
1. นางไพเราะ  ไชยฤทธิ์
2. นางสุภารัตน์  นิยมสุข
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กชายพิพัฒน์   หมื่นเดช
2. เด็กหญิงสาริศา  วงษ์ไทย
 
1. นางไพเราะ  ไชยฤทธิ์
2. นางธนพร  ไทยานุสร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนิรพิน  ทีนิวงษ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  คชสารทอง
 
1. นางธนพร  ไทยานุสร
2. นางสาวพิมพ์ใจ   เครือเนตร
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชวิศา  วชิรวงศ์ถาวร
2. เด็กหญิงดลพร  วรวิสันต์
3. เด็กหญิงนรากร  มูลแสดง
4. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ขันทสีมา
5. เด็กหญิงศรุตา  อนันตพงศ์วณิช
6. เด็กหญิงสุธาสินี  เจริญยิ่ง
 
1. นายภูมิสิษฐ์  ยุทธพิชญเปรม
2. นางธนพร  ไทยานุสร
3. นางสาวพิมพ์ใจ  เครือเนตร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  ทัพมงคล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วิรุณราช
3. เด็กหญิงธนภรณ์  บุตรสัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงพิตราภรณ์  วชิรวงศ์ถาวร
5. เด็กชายสงกรานต์  โพธิราษฎร์
6. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  นิราช
 
1. นายภูมิสิษฐ์  ยุทธพิชญเปรม
2. นางสาวพิมพ์ใจ  เครือเนตร
3. นางสาวจันทรัตน์  แสวงเชิดพงษ์