สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวุฒิ  บุญญะริกพันธุ์ชัย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อนันตพงศ์วณิช
3. เด็กหญิงอาลิชา  กลมเกลี้ยง
 
1. นางสุรี  สุขสำราญ
2. นางนวรัตน์  เจริญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐชญา  ใหม่โสภา
2. เด็กชายณัฐพล  เทพเจริญ
 
1. นางไพเราะ  ไชยฤทธิ์
2. นางสุภารัตน์  นิยมสุข
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กชายพิพัฒน์   หมื่นเดช
2. เด็กหญิงสาริศา  วงษ์ไทย
 
1. นางไพเราะ  ไชยฤทธิ์
2. นางธนพร  ไทยานุสร