สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธีราวิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิง อมลณัฐ   ศักดิ์ถาวรเลิศ
 
1. นายโรมรัน   เพลิศฤทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายจันทรประภา   จันทร์แสน
2. เด็กหญิงตรีนภัส   ไพบูลย์
3. เด็กชายนิรวัชร  สมเสาร์
 
1. นางสาววนิดา  มีวิริยกุล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชราภา   ไขยวงค์
 
1. นางวิภาวรรณ   คะวิลัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญชนก   แซ่แต้
 
1. นางวิภาวรรณ   คะวิลัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ตันตะราวงศา
 
1. นางบุญเรือน  ใจเหิม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ตันตะราวงศา
 
1. นางฤทัยรัตน์  เวชพนม