สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญเนตร
2. เด็กชายเมธี  สุขเกษม
 
1. นางสาวจิตตราภรณ์  บุญศรี
2. นางสาวลลิดา  ตันเฉี่ยง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 45.03 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  ลืมสวัสดิ์
2. เด็กชายธนัท  ชัยเทวะกุล
 
1. นางสาวเบญจภรณ์  นะรอยรัมย์
2. นางสาวกาญจนา  ตันแดง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเนตร
2. เด็กชายวีรพัฒน์  วรชาติตระกูล
 
1. นางสาวกาญจนา  ตันแดง
2. นางสาวลลิดา  ตันเฉี่ยง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 18 1. เด็กชายธณเทพ  ตันสุทัศน์
 
1. นางสาวลลิดา  ตันเฉี่ยง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  อาจใจ
3. เด็กหญิงสร้อย  สิม
 
1. นางสาวเบญจภรณ์  นะรอยรัมย์
2. นางสาวกาญจนา  ตันแดง