สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงบุญยานุช  นาคแดง
2. เด็กหญิงภูรี  สีลามา
3. เด็กชายศรวิษฐ์  ภู่เกษร
 
1. นางสาวปนัดดา  สุทธิวัฒน์
2. นายบุญโรม  ทวยทุงสา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารักษ์  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงนาฎลดา  พุ่มโพธิ์
3. เด็กหญิงเดือนนภา  แสงสีเพ็ญ
 
1. นางทัศนี  การเนตร
2. นางสาวปนัดดา  สุทธิวัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิดารักษ์  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  พุดสะอาด
3. เด็กหญิงรับขวัญ  โกตุม
 
1. นายบุญโรม  ทวยทุงสา
2. นางสาวปนัดดา  สุทธิวัฒน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิธิศ  แหวนเงิน
2. เด็กหญิงศิตราภรณ์  อินทร์สวัสดิ์์
 
1. นายจำลอง  พุ่มนิคม
2. นางทัศนี  การเนตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายพิสิฐ  ทองปรางค์
 
1. นายจำลอง  พุ่มนิคม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กชายภูวดล  แสงสีเพ็ญ
 
1. นายจำลอง  พุ่มนิคม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิตราภรณ์  อินทร์สวัสดิ์์
 
1. นางสาวปนัดดา  สุทธิวัฒน์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณาวุฒิ  นาคภาษี
2. เด็กชายประภวิษณุ์  สกุลวงศ์
3. เด็กชายภาคิน  แหวนเงิน
4. เด็กหญิงวราวัลย์  ยิ้มเนียม
5. เด็กชายศิวัฒน์  อินเลี้้ยง
6. เด็กหญิงศุภัชรี  หงส์สุวรรณ
 
1. นางสาวปนัดดา  สุทธิวัฒน์
2. นางชัชลี  หงษ์สุวรรณ
3. นางสาววารี  มั่งสิน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสงสีเพ็ญ
2. เด็กชายพลกฤษณ์  อินทร์สวัสดิ์์
3. เด็กชายรพีภัทร  เอี่ยวแซ
4. เด็กหญิงวนัสนันท์  จั่นวัฒน์
5. เด็กหญิงสุทัตตา  ฮวดเจริญ
6. เด็กชายเอกกนก  งามศิริ
 
1. จ่าสิบเอกนิรันดร์  จันทร์ประเสริฐ
2. นางชัชลี  หงษ์สุวรรณ
3. นางสาววารี  มั่งสิน