สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงบุญยานุช  นาคแดง
2. เด็กหญิงภูรี  สีลามา
3. เด็กชายศรวิษฐ์  ภู่เกษร
 
1. นางสาวปนัดดา  สุทธิวัฒน์
2. นายบุญโรม  ทวยทุงสา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิดารักษ์  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  พุดสะอาด
3. เด็กหญิงรับขวัญ  โกตุม
 
1. นายบุญโรม  ทวยทุงสา
2. นางสาวปนัดดา  สุทธิวัฒน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายพิสิฐ  ทองปรางค์
 
1. นายจำลอง  พุ่มนิคม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กชายภูวดล  แสงสีเพ็ญ
 
1. นายจำลอง  พุ่มนิคม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสงสีเพ็ญ
2. เด็กชายพลกฤษณ์  อินทร์สวัสดิ์์
3. เด็กชายรพีภัทร  เอี่ยวแซ
4. เด็กหญิงวนัสนันท์  จั่นวัฒน์
5. เด็กหญิงสุทัตตา  ฮวดเจริญ
6. เด็กชายเอกกนก  งามศิริ
 
1. จ่าสิบเอกนิรันดร์  จันทร์ประเสริฐ
2. นางชัชลี  หงษ์สุวรรณ
3. นางสาววารี  มั่งสิน