สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารักษ์  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงนาฎลดา  พุ่มโพธิ์
3. เด็กหญิงเดือนนภา  แสงสีเพ็ญ
 
1. นางทัศนี  การเนตร
2. นางสาวปนัดดา  สุทธิวัฒน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิธิศ  แหวนเงิน
2. เด็กหญิงศิตราภรณ์  อินทร์สวัสดิ์์
 
1. นายจำลอง  พุ่มนิคม
2. นางทัศนี  การเนตร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิตราภรณ์  อินทร์สวัสดิ์์
 
1. นางสาวปนัดดา  สุทธิวัฒน์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณาวุฒิ  นาคภาษี
2. เด็กชายประภวิษณุ์  สกุลวงศ์
3. เด็กชายภาคิน  แหวนเงิน
4. เด็กหญิงวราวัลย์  ยิ้มเนียม
5. เด็กชายศิวัฒน์  อินเลี้้ยง
6. เด็กหญิงศุภัชรี  หงส์สุวรรณ
 
1. นางสาวปนัดดา  สุทธิวัฒน์
2. นางชัชลี  หงษ์สุวรรณ
3. นางสาววารี  มั่งสิน