สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางตลาด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงปริตา  เปรมบำรุง
 
1. นางยุพิน  คงสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงกันยาวีร์  จงโยธา
 
1. นางยุพิน  คงสวัสดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพชรนฤณ  พวงสิงห์
 
1. นายศิรพงศ์  สาระโชติ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิฐชญาณ์  จันทร์ใจงาม
 
1. นางภคพร  พวงแก้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันติทัต  ฮะเอี๋ยน
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศิริอุดมสิน
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  ปั้นแหยม
4. เด็กหญิงณริภากร  จิ้มลิ้ม
5. เด็กชายถิรวัสส์  เหลืองรุ่งรัส
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูเจริญ
7. เด็กชายพนมวรรณ์  วีระสุข
8. เด็กชายพีรพัฒน์  เสน่หา
9. เด็กชายพีรวัส  เจียมอาตม์
10. เด็กชายภูมินทร์  ปัญญาเลิศ
11. เด็กชายภูรพล  สิริวิระกุล
12. เด็กชายรัฐภูมิ  เหมือนเมือง
13. เด็กหญิงวาสนา  มะลึคะ
14. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทเลิศ
15. เด็กชายศุภวิชญ์  พรมมิ
16. เด็กหญิงสิริวรรณ  สีทอง
17. เด็กชายสุภัทร  รัศมี
18. เด็กหญิงสุภาพร  ชูเจริญ
19. เด็กชายอนพัทย์  รัศมี
20. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  สุขสบาย
 
1. จ่าสิบเอกสมเดช  วงษ์เมธา
2. นายพิภพ  เกิดเจริญ
3. นางมลินี  เกิดเจริญ
4. นายศิรพงศ์  สาระโชติ
5. นางสาวพรสุข  ตรียะประเสริฐ
6. นางสาวยุวลักษณ์  แดงศิริ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.5 เงิน 13 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เหมือนเมือง
 
1. นายพิภพ  เกิดเจริญ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิณณวัตร  เสน่หา
 
1. นายพิภพ  เกิดเจริญ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ปั้นแหยม
 
1. นางมลินี  เกิดเจริญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.5 เงิน 11 1. เด็กชายพีรวัส  เจียมอาตม์
 
1. นายพิภพ  เกิดเจริญ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปริตา  เปรมบำรุง
 
1. นางมลินี  เกิดเจริญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง 4 1. เด็กชายอนพัทย์  รัศมี
 
1. นายพิภพ  เกิดเจริญ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวาสนา  มะลึคะ
 
1. นางมลินี  เกิดเจริญ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ศิริอุดมสิน
 
1. นางมลินี  เกิดเจริญ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิณณวัตร  เสน่หา
2. เด็กหญิงปริตา  เปรมบำรุง
 
1. นางมลินี  เกิดเจริญ
2. นางสาวภัทราพรรณ  วรรณประเสริฐ