สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางคา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชฎาพร  เหลานาคำ
 
1. นางมยุรี  รักษาทรัพย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  ปัญญาพลวัตร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  ดุลประเสริฐ
 
1. นางสาวปาริชาติ  คณะทอง