สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  โถยอด
 
1. นางสาวนิศานาถ  เอียงประคอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายลัทธพล  สาริกภูติ
 
1. จ่าสิบเอกพิศนุ  คชรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสรายุ  ฉุยฉาย
 
1. จ่าสิบเอกพิศนุ  คชรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงการะเกด  สุขยามยนต์
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  สังข์เจริญ
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แสงทองมา
 
1. นางณัทชุดา  เจริญเตีย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  ท้วมเลี้ยง
2. เด็กหญิงพรนภา  เอี่ยมพิพัฒน์
3. เด็กหญิงรวีวรรณ  รุ่งเรือง
 
1. นางณัทชุดา  เจริญเตีย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายกมล  ท้วมเจริญ
2. เด็กชายอนุพงศ์  รุ่งเรือง
 
1. นางณัทชุดา  เจริญเตีย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.18 ทองแดง 6 1. เด็กชายภานุวัตร  สท้านไผท
2. เด็กชายรัตนภูมิ  บุญจันทร์
 
1. นางณัทชุดา  เจริญเตีย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.94 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐพนธ์  นพพวง
2. เด็กชายธนพัฒน์  บุญจันทร์
 
1. นางณัทชุดา  เจริญเตีย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 17 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สาสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปีใหม่  ผลเจริญ
 
1. นางสาวนิธิพรรณ  เลาหภารากร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงณภรณ์  ปกครอง
 
1. นางสาวอภิญญา  สีดำ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญเกิดรอด
 
1. นางสาวอลิษา  อยู่ยัง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายขวัญชัย  รุ่งเรือง
2. เด็กชายจิรพงษ์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายธีรพงศ์  นิ่มอนงค์
4. เด็กชายปิติภัทร  บุญเกิดมา
5. เด็กชายผดุงศักดิ์  เล่าใช้
6. เด็กชายวีรภัทร  ศรีไผ่
 
1. จ่าสิบเอกพิศนุ  คชรัตน์
2. นายสิรวิชญ์  พิเสม
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัญญา  สมมุติ
2. เด็กชายชานุพัฒน์  ลบยุทธ
3. เด็กชายณตวรรณ  แววมะบุตร
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยุติธรรม
5. เด็กชายอรรถกร  บำรุงสุข
6. เด็กชายอัครชัย  เลขไวฑูรย์
 
1. จ่าสิบเอกพิศนุ  คชรัตน์
2. นายกฤษดา  ทูคำมี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรชิตา  เอี่ยมพิพัฒน์
2. เด็กหญิงพรพรรณี  ท้วมเจริญ
3. เด็กหญิงพีรดา  บุญจันทร์
 
1. นายสิรวิชญ์  พิเสม
2. นายกฤษดา  ทูคำมี
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงติน  วอน
2. เด็กชายพีรพงษ์  ทิมทอง
3. เด็กหญิงศศิมา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางชิดชนก  สงสวัสดิ์
2. นางสาวอมรรัตน์  พุ่มแพรพันธ์
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 18 1. เด็กชายณัฐภัทร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภิญญดา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอัจจิมา  นุชอินทรา
 
1. นางชิดชนก  สงสวัสดิ์
2. นางสาวอมรรัตน์  พุ่มแพรพันธ์