สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายลัทธพล  สาริกภูติ
 
1. จ่าสิบเอกพิศนุ  คชรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสรายุ  ฉุยฉาย
 
1. จ่าสิบเอกพิศนุ  คชรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงการะเกด  สุขยามยนต์
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  สังข์เจริญ
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แสงทองมา
 
1. นางณัทชุดา  เจริญเตีย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  ท้วมเลี้ยง
2. เด็กหญิงพรนภา  เอี่ยมพิพัฒน์
3. เด็กหญิงรวีวรรณ  รุ่งเรือง
 
1. นางณัทชุดา  เจริญเตีย