สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาเหล่าบก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกัญญา  เพง
 
1. นางสาวปาริชาต  จันทศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 -    
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 -    
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาพร  พิชากูล
2. เด็กหญิงอมร  ผาละศรี
3. เด็กหญิงอริสา  โอสถานนท์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  แก้วมณีวงษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  พิชากูล
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขขี
 
1. นางสาวศุภกานต์  นนทิจันทร์
2. นางอนงค์  สียา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพรรษา  หนูประเสริฐ
 
1. นายเกียรติชัย  พูลสวัสดิ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายศุภกิจ  วันทยา
 
1. นายเกียรติชัย  พูลสวัสดิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายธนพนธ์  จั่นประเสริฐ
2. เด็กชายสิขรินทร์  ยะหัตตะ
 
1. นายเกียรติชัย  พูลสวัสดิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีจันทร์
 
1. นายเกียรติชัย  พูลสวัสดิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉัตรมงคล  สนเจริญ
 
1. นายเกียรติชัย  พูลสวัสดิ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปานไธสงค์
 
1. นายเกียรติชัย  พูลสวัสดิ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายณภัทร  เนียรศิริ
2. เด็กชายนวพล  บุญรอด
 
1. นางสาวธนันชนก  นิชเปี่ยม
2. นายชิษณุ  ชาญตะกั่ว
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงมุฑิตา  รื่นกลิ่น
2. เด็กชายรติกร  เชิดแสง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองสร้อย
2. นางสาวสราลี  มาเจริญสุข
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญรักษา
2. เด็กหญิงอรกัลยา  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงอริสรา  วินากรม
 
1. นางสาวศุภกานต์  นนทิจันทร์
2. นางอนงค์  สียา
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เข็มทอง
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  เจนการ
3. เด็กหญิงเอมิกา  นาคะปักษ์ศิลป์
 
1. นางมะลิ  ฤทธิ์อำพันธ์
2. นางเพียงเพ็ญ  อิ่มสมบัติ
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภศักดิ์   วงค์หิรัญ
 
1. นางสาวสุวิญญาณ์  ทิพประเสริฐ
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรุตา  สังข์ขาว
 
1. นางสาวสุวิญญาณ์  ทิพประเสริฐ