สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาเหล่าบก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  พิชากูล
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขขี
 
1. นางสาวศุภกานต์  นนทิจันทร์
2. นางอนงค์  สียา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายศุภกิจ  วันทยา
 
1. นายเกียรติชัย  พูลสวัสดิ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงมุฑิตา  รื่นกลิ่น
2. เด็กชายรติกร  เชิดแสง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองสร้อย
2. นางสาวสราลี  มาเจริญสุข