สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาเหล่าบก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาพร  พิชากูล
2. เด็กหญิงอมร  ผาละศรี
3. เด็กหญิงอริสา  โอสถานนท์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  แก้วมณีวงษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพรรษา  หนูประเสริฐ
 
1. นายเกียรติชัย  พูลสวัสดิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายธนพนธ์  จั่นประเสริฐ
2. เด็กชายสิขรินทร์  ยะหัตตะ
 
1. นายเกียรติชัย  พูลสวัสดิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีจันทร์
 
1. นายเกียรติชัย  พูลสวัสดิ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉัตรมงคล  สนเจริญ
 
1. นายเกียรติชัย  พูลสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปานไธสงค์
 
1. นายเกียรติชัย  พูลสวัสดิ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญรักษา
2. เด็กหญิงอรกัลยา  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงอริสรา  วินากรม
 
1. นางสาวศุภกานต์  นนทิจันทร์
2. นางอนงค์  สียา
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เข็มทอง
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  เจนการ
3. เด็กหญิงเอมิกา  นาคะปักษ์ศิลป์
 
1. นางมะลิ  ฤทธิ์อำพันธ์
2. นางเพียงเพ็ญ  อิ่มสมบัติ
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรุตา  สังข์ขาว
 
1. นางสาวสุวิญญาณ์  ทิพประเสริฐ