สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดธารพูด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  คชฤทธิ์
 
1. นางสาวขจรพรรณ  วรรณา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรดา  กุลวสุวุฒิ
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  มงคลธารพิพย์
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปพนธีร์  สุวทิตย์
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 55.22 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายภูริณัฐ  ดรฮี้
2. เด็กชายสิรภพ  แดงดี
 
1. นายชลทิศ  ชลานุเคราะห์
2. นางสาววรรณา  เชื้อเชิง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.48 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนกฤต  กองศรี
2. เด็กชายศุภกิจ  ยิ่งยง
 
1. นายชลทิศ  ชลานุเคราะห์
2. นางสาวกรธิมา  นงค์จิตร์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวนาลี  แสนพรหม
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทคุณ
 
1. นางสาวกรธิมา  นงค์จิตร์
2. นางสาววรรณา  เชื้อเชิง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาภา  แผ่นผา
2. เด็กหญิงเปมิกา  คำพันน้อย
 
1. นางสาวกรธิมา  นงค์จิตร์
2. นางสาววรรณา  เชื้อเชิง