สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงรัตติญา  เกตุแก้ว
 
1. นายวิเชียร  พูลสวัสดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภูมิ  เย็นวัฒนา
2. เด็กชายปัญญาวัฒน์  มาลัย
3. เด็กชายศิระ  เคหะรักษ์
 
1. นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  อุ่นเสน่หา
2. เด็กหญิงศศิประภา  เชื้ออ่าว
 
1. นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันงาม
2. เด็กหญิงรจนา  รุ่งแสง
 
1. นางสาวอาจารียา  อ่อนสะอาด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ม่วงศรี
 
1. นางสาวสุจิตตา  โยวะผุย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงอรุณี  เสนสอน
 
1. นางสาวสุจิตตา  โยวะผุย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  ยานี
2. เด็กหญิงอารียา  จ้อยประเสริฐ
 
1. นางสาวอลิษา  กลางประพันธ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภัสสร   บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  หมายหาทรัพย์
 
1. นางสาวสุนิสา  บินยูซบ
2. นางสาวสุจิตตา  โยวะผุย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิจสดา   เนียมเพราะ
2. เด็กชายธีรพงษ์   ผ่อนกลาง
 
1. นางสาวสุนิสา  บินยูซบ
2. นางสาวเสาวภา  ศรีคุ้มเหนือ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชชานนท์   ศิริ
2. เด็กชายเทพทัต   แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวสุนิสา  บินยูซบ
2. นางสาวกรชนก  พรทวีศุข
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมนภา   สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเฉลิมรักษ์    เพ็ชโรทัย
 
1. นางสาวสุนิสา  บินยูซบ
2. นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์   ทรงเนียมศรี
2. เด็กหญิงพรชิตา   แก้ววิจิตร
 
1. นางสาวสุนิสา  บินยูซบ
2. นางสาวอาจารียา  อ่อนสะอาด
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุวรรณวงศ์
2. เด็กหญิงเทียนหอม  พรมศรี
 
1. นางสาวสุนิสา  บินยูซบ
2. นางสาวอลิษา  กลางประพันธ์